Przełącz na polski switch EnglishZAKŁAD INŻYNIERII RZECZNEJ SGGW


Ocena redukcji ładunku rumowiska unoszonego w wezbraniach opadowych przez mały zbiornik wodny w zlewni miejskiej

Numer projektu 2015/19/N/ST10/02665 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Czas trwania projektu: 8 lipca 2016 - 7 lipca 2019.
Kierownik projektu: dr inż. Adam Krajewski, adam_krajewski1@sggw.pl
Kwota dofinansowania 88 060,00 PLN


Skrócony opis projektu:
Rumowisko unoszone (tj. drobny materiał, pochodzenia organicznego lub mineralnego, transportowany w masie wody bez kontaktu z dnem) jest powszechnie uznawane za zanieczyszczenie wód płynących. Jego nadmierne ilości w rzekach powodują: zamulanie dolin, budowli hydrotechnicznych i zbiorników, wzrost zagrożenia powodziowego w ujściowych odcinkach rzek, pogorszenie jakości wody oraz zwiększone koszty jej uzdatniania. Ponadto, cząsteczki rumowiska unoszonego mogą transportować inne zanieczyszczenia towarzyszące, np. farmaceutyki, które mogą być groźne zarówno dla ludzi jak i środowiska wodnego.
Celem projektu jest zatem ocena możliwości redukcji ładunku rumowiska unoszonego w niewielkim zbiorniku wodnym w terenie miejskim, na przykładzie Stawu Wyścigi w zlewni Potoku Służewieckiego. W ramach realizacji projektu prowadzone były: (i) badania terenowe, podczas których mierzona była ilość rumowiska unoszonego w Potoku Służewieckim, powyżej oraz poniżej zbiornika Staw Wyścigi, oraz (ii) badania modelowe, których celem był matematyczny opis procesu zatrzymywania rumowiska unoszonego w zbiorniku.
Prowadzone badania mają niezwykłe znaczenie dla lepszego rozpoznania procesu redukcji rumowiska unoszonego w zlewni miejskiej, co pozwoli zapobiec pogorszeniu stanu wód powierzchniowych na skutek wzmagającej na sile antropopresji. Poprawa i utrzymanie wód powierzchniowych w dobrej jakości jest warunkiem zapewnienia przyszłym pokoleniom możliwości korzystania ze środowiska naturalnego przynajmniej w takim samym stopniu, jak jest to obecnie możliwe. Wyniki przeprowadzonych badań są przydatne dla planistów miejskich, projektantów krajobrazu, decydentów oraz hydrologów celem poprawy ochrony przeciwpowodziowej i ekohydrologów w celu ochrony środowiska wodnego w terenie miejskim.

Publikacje:

  • Krajewski A., Banasik K., Sikorska A. 2019. Stormflow and suspended sediment routing through a small detention pond with uncertain discharge rating curves. Hydrology Research, https://doi.org/10.2166/nh.2018.131
  • Krajewski A., Gładecki J., Banasik K. 2018. Transport of suspended sediment during flood events in a small urban catchment. Acta Scientiarum Polonorum - Formatio Circumiectus, 17(3), 119-127.
  • Krajewski A., Sikorska A. E., Banasik K., 2017a. Modeling suspended sediment concentration in the stormwater outflow from a small detention pond. Journal of Environmental Engineering 143(10). DOI: 10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001258.
  • Krajewski A. 2017. Wpływ małego zbiornika wodnego na redukcję ładunku rumowiska unoszonego. Maszynopis rozprawy doktorskiej. Wydz. Bud. I Inż. Środ., SGGW w Warszawie.
  • Krajewski A., Banasik K. 2017. Oddziaływanie stawów detencyjnych na wielkość ładunku rumowiska unoszonego przegląd wyników badań. Acta Scientiarum Polonorume - Formatio Circumiectus, 16(3), 171-186.
  • Krajewski A., Sikorska A. E., Wasilewicz M., Banasik K., 2017. Operation of detention pond in urban area example of Wyścigi Pond in Warsaw. W: Proceedings of the conference on Environmental Engineering V, 211-215.
Webmaster
Copyright ©  2010